17 بهم

فروش توله های لهاساپسو با تربیت های اولیه و بسیار باهوش و اموزش پذیر

واکسینه و انگل تراپی

این نژاد رابطه ی خوبی با کودکان داشته گزینه ی مناسبی جهت نگهداری در اپارتمانها میباشد

واکسینه و و درای شناسنامه نیز بوده و شما جهت مشاهده موارد بیشتر میتانید به صورت حوری اقدام فرمایید:

09129153744

09108867055

09106960672

دیدگاه بگذارید